Modified Harris Hip Score - mHHS

שאלון הריס להערכת הירך (מודיפיקציה ללא טווח תנועה - על פי ד"ר תומס בירד)
הטופס הבא מכיל 8 שאלות בנוגע לירך, בסיום מילוי השאלון יתקבל ציון מ-0 ועד 100, כאשר 100 הוא הציון הכי טוב. את התוצאה עם הסבר על הציון אפשר לשלוח למייל שלך.

אם ברצונך לקבל את תוצאות השאלון לכתובת המייל שלך, אנא רשום אותו כאן. בשום מקרה כתובת המייל או פרטים אישיים לא ישותפו עם אחרים.